Hoàn Thành Công Trình ASSEMS Korea

QSB Steel designs, fabricates and erects steel structure for Assems vn project

QSB Steel thiết kế, gia công và lắp dựng kết cấu thép cho dự án Assems vn

Fire resistant paint 60 minutes – Chống cháy công trình 60 phút bằng sơn chống cháy.
Clear Span: 55m – Khẩu độ 55m không cột giữa.

ASSEMS VIETNAM producing: Chemical products; products from plastic; shuttle weaved cloth; stockinet, knitted material and other non-weaved material.

Hình ảnh gia công các cấu kiện trong Nhà Máy QSBSteel

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-7

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-6

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-4

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-3

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-1

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-2

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-5

 

Đưa các cấu kiện đến công trường lắp dựng

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-24

 

Trong quá trình lắp dựng

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-11

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-23

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-20

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-17

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-22

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-8

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-14

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-21

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-19

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-18

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-16

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-15

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-13

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-12

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-10

nha-tien-che-qsb_xay-dung-nha-xuong-assems-korea-9